Dostupni kursevi

Teorija države i prava I

Poslovni telefonski razgovor:  p. 42 i 43

o   Je voudrais parler à …

o   C’est au sujet de …

o   Elle est absente pour le moment

o   Pouvez-vous laisser un message…


Mentalno zdravlje je kurs koji se sluša u drugom semestru II godine studija.

Fond časova 2+2.

Centar za razvoj karijere studenata FLV-a

Plan prakse


1. Analiza rada Centara za razvoj karijere drugih fakulteta

- Od kada postoje;

- Koje aktivnosti imaju;

- Ko je angažovan u radu Centra;

- Kako promovišu svoje aktivnosti.


2. Pisanje misije i vizije Centra za razvoj karijere studenata FLV-a


3. Kroz brainstorming osmisliti aktivnosti Centra

- Koje vrste aktivnosti je primereno da Centar organizuje;

- Koji profili treba da budu angažovani u aktivnostima Centra;

- Kako bi se evaluirale aktivnosti Centra.


4. Osmisliti kako promovisati aktivnosti Centra

- Koji su adekvatni kanali komunikacije za informisanje studenata FLV-a o uslugama koje mogu dobiti od Centra.

- Koji su adekvatni kanali za promociju Centra van fakulteta.


5. Napraviti plan za razvoj Centra i na osnovu njega napisati i operacionalizovati ciljeve za prvu godinu postojanja centra.


Osnovni cilj kursa je da pomogne studentima da primene statističko-metodološka znanja kako bi uspešno napisali i odbranili Završni rad.

Ovo je e-stranica kursa 'Psihološki konsalting i intervencije' na trećoj godini studija.

Fond časova je 2+2.

Mentalno zdravlje je kurs koji se sluša u prvom semestru treće godine. Fond časova je 2+2.

Organizaciona kultura

Centar za razvoj karijere studenata FLV-a

Plan prakse


1. Analiza rada Centara za razvoj karijere drugih fakulteta

- Od kada postoje;

- Koje aktivnosti imaju;

- Ko je angažovan u radu Centra;

- Kako promovišu svoje aktivnosti.


2. Pisanje misije i vizije Centra za razvoj karijere studenata FLV-a


3. Kroz brainstorming osmisliti aktivnosti Centra

- Koje vrste aktivnosti je primereno da Centar organizuje;

- Koji profili treba da budu angažovani u aktivnostima Centra;

- Kako bi se evaluirale aktivnosti Centra.


4. Osmisliti kako promovisati aktivnosti Centra

- Koji su adekvatni kanali komunikacije za informisanje studenata FLV-a o uslugama koje mogu dobiti od Centra.

- Koji su adekvatni kanali za promociju Centra van fakulteta.


5. Napraviti plan za razvoj Centra i na osnovu njega napisati i operacionalizovati ciljeve za prvu godinu postojanja centra.


Ovde možete preuzeti prezentacije za kurs koje je dostavila prof. Dedić.

Na ovoj stranici možete naći opšte informacije o studiranju na master studijama Psihoterapija kao što su: raspored časova, gostujuća predavanja, vannastavne aktivnosti i sl. Pored toga na ovoj stranici možete naći važne informacije koje se tiču struke, a koje vam mogu pomoći u planiranju i razvoju karijere. Npr. informacije o polaganju stručnog ispita, zakoni koji definišu rad psihologa, informacije o edukaciji za psihoterapijsku licencu i sl.

Ovo je e-stranica za prredmet psihoterapijske škole. Ovde možete videti najnovije vesti (informacije) o predmetu, preuzeti materijale sa predavanja i sl.

Prepoznavanje jednostavnih iskaza koje su već sreli ili čuli u svakodnevnim situacijama. Učešće u kratkim razgovorima u jednostavnim i čestim situacijama Razumevanje suštine jednostavnog i kratkog teksta koji ima vrlo malo nepoznatih reči i konstrukcija. Pronalaženje informacije u tekstu koji se bavi svakodnevnim temama.

II godina,  Niš, predmet:  Privatna bezbednost

Zadaci:

·        raditi na izradi seminarskih radova

·        proučavati:

1.     osnovnu literaturu (udžbenik,  Daničić, Pilipović  2015.g.),   

2.     širu literaturu: Ustav R Srbije; Zakon o privatnom obezbeđenju,          

Zakon o policiji, Zakon o radu, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o  javno privatnom partnerstvu, Strategija i Uredbe Vlade iz  ove oblasti;

3.     knjige FLV: Javna bezbednost, Opšti i bezbednosni menadžment, Kriminalistika I i II, Osnovi bezbednosti, Korporativna bezbednost, Krivično pravo

·        prezentacij (po delovima, I-IV)

·        wikipedia i sajtovi  MUP, Privredna komora Srbije  (Udruženje za privatno obezbeđenje)

·        internet i

·        svakodnevno pratiti  mere i zadatke subjekata privatnog obezbeđenja u vanrednom stanju

VAŽNA  NAPOMENA:  U novom Zakonu o privatnom obezbeđenju (imate ga u materijalima), sve što je pojašnjeno (znači  boldovano),  je NOVO u odnosu na stari zakon, i treba upoređivati sa tekstom iz knjige, naročito osnovne pojmove, licence i način obavljanja poslova privatnog obezbeđenja.

P.S.  Mi ćemo sve ovo pobediti - SREĆAN  RAD!!!

               

                                                                              Predmetni nastavnikPraćenje govora izvesne dužine i argumentacije o poznatim temama. Čitanje članaka i izveštaja o savremenim pitanjima u kojima autori zauzimaju posebni stav ili određenu tačku mišljenja. Razumevanje savremenog književnog proznog teksta. Govorenje sa dozom spontanosti i lakoće koje čine mogućom normalnu interakciju sa izvornim govornikom. Jasno i detaljno izražavanje o nizu tema koje su vaš predmet interesovanja. Ravijanje tačke gledišta o aktuelnoj temi. Objasniti prednosti i nedostatke različitih mogućnosti.Jasno i detaljno pisanje na grupu tema koje su predmet interesovanja

III godina, Niš, predmet: Sistem zaštite lica i objekata

Zadaci:

·        raditi na izradi seminarskih radova

·        proučiti-konsultovati osnovnu i širu literaturu (slajd br.5)

·        wikipedia i sajtovi : iskustva u obezbeđenju Josipa Broza, kralja Petra I i kralja Aleksandra (uloga telohranitelja, mere zaštite, propusti)

·        izveštaj Koraćeve komisije (atentat na premijera Đinđića, i propusti u obezbeđenju predsednika Izvršnog veća AP Vojvodine, B.Peroševića)

                                                                         Predmetni nastavnik


IV godina, Novi Sad, Niš, predmet: Bezbednost u vanrednim situacijama

Zadaci:

·        raditi na izradi seminarskih radova

·        proučavati osnovnu literaturu (udžbenik, Pilipović , Mlađan 2019.g.),  i  širu literaturu: Ustav R Srbije; Zakon o SRKiUVS, Strategije i Uredbe Vlade iz ove oblasti; knjige FLV: Sistem zaštite L/O, Privatna bezbednost i Tehnički sistemi i sredstva zaštite

·        prezentacije I do IV poglavlja, ostale će biti kasnije

·        wikipedia i sajtovi  MUP (SVS) i Ministarstva odbrane

·        internet i

·        svakodnevno pratiti  mere i zadatke nadležnih subjekata i snaga Z/S...

               

                                                                              Predmetni nastavnik

Materijal dostupan u okviru I godine Bezbednosti i kriminalistike - PP

Drugi kurs u nizu o tehnikama prevođenja koji se fokusira na opšte i pravne tekstove

Predmetu se pristupa preko linka koji se nalazi na prvoj godini smera Bezbednost i kriminalistika.

Materijal je dostupan u okvru I godine Bezbednosti i kriminalistike - PP

Predmetu se pristupa preko linka koji se nalazi u okviru druge godine.

Predavač : Predrag Alargić

predrag.alargic@flv.edu.rs


Kursevi