Available courses

Dobro došli na FLV servis onlajn nastave

NAPOMENA:
Molimo studente-učesnike da pristupaju servisu sa opcijom „Listen only“!

Ukoliko ste servisu ipak pristupili drugačije, a Vaša kamera/mikrofon jesu uključeni (kružići u dnu ekrana sa simbolom „mikrofona“ i(ili) „kamere“ su „PLAVI“, odnosno i  vidite prozor sa snimkom Vaše kamere...):
- Molimo Vas da onda isključite svoje „kamere“, odnosno „mikrofone“ ukoliko su uključeni!
- Klikom na kružić „mikrofona“ i(ili) „kamere“ treba da bude „BEO“ sa crtom preko, a kružić sa simbolom „slušalica“ biće jedini „PLAV“...

--------------------------------
U dogovoru sa nastavnikom ovo pravilo može biti i drugačije dogovoreno i primenjivano:
- na primer u slučaju konsultacija, vežbi-rada u malim grupama... itd.Način pristupanja "onlajn" nastavi FLV:


PRIMER PRISTUPA ONLAJN NASTAVI:

1. U okviru predmeta (kategorije-kursa-teme...) u okviru e-learn@FLV portala, može biti vidljiv mali plavi krug sa slovom "B" - (kurs sa slike je samo dat kao primer - naslov pored "kružiča" ili teme može biti drugačiji):
Primer:


2.Klikom na taj "plavi B kružić" otvara Vam se mogućnost da pristupite "sesiji" i pratite predavanja prema rasporedu ukoliko ste "upisani" za taj kurs, odnosno i da pogledate snimljena predavanja:
Primer:

3. Odaberite opciju "Listen only" i otvoriće Vam se tekuća sesija - odnosno prenos predavanja uživo:
Primer:


Dobro došli!
Tehnička podrška FLV
-------------------------------------------------------------------------------
- prijava problema kod korišćenja ili pristupa onlajn nastavi >>>

 On-line baze časopisa i članaka

 1. https://www.jstor.org/
 2. https://oll.libertyfund.org/
 3. http://www.zeno.org/
 4. https://www.academia.edu/

PRAVO i POLITIKOLOGIJA

 1. CIVITAS - http://www.civitas.rs/index.php/izdanja/
 2. Zbornik matice srpske za društvene nauke - http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-drustvene-nauke/
 3. TEME (opšte društveni) - http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/previous.html
 4. Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History - http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/issue/archive
 5. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad - http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/issue/archive
 6. Temida - http://www.vds.rs/Temida.htm
 7. Filozofija i društvo - http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=issue&op=archive
 8. Hereticus - http://hereticus.org/arhiva-casopisa-hereticus
 9. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu - http://ojs.ius.bg.ac.rs/index.php/anali/issue/archive
 10. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu - http://www.pf.uns.ac.rs/fakultet/73-izdavastvo/zbornik
 11. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu - http://www.prafak.ni.ac.rs/izdavastvo/zbornik-radova/objavljeni-brojevi-zbornik.html
 12. Međunarodni problemi https://www.diplomacy.bg.ac.rs/casopisi/medjunarodni-problemi/
 13. Srpska politička misao http://www.ips.ac.rs/magazines/srpska-politicka-misao/archive/
 14. Crimen - http://www.ius.bg.ac.rs/crimenjournal/
 15. The Review of International Affairs - https://www.diplomacy.bg.ac.rs/en/journals/the-review-of-international-affairs/
 16. Godišnjak Fakulteta političkih nauka - http://www.fpn.bg.ac.rs/godisnjak-fakulteta-politickih-nauka
 17. Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja - http://www.ips.ac.rs/magazines/nacionalni-interes/archive/
 18. Politička revija - http://www.ips.ac.rs/magazines/politicka-revija/archive/
 19. Pravni zapisi - http://www.pravnizapisi.rs/svi-brojevi/
 20. Strani pravni život - https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/issue/archive
 21. Harmonius - https://www.harmonius.org/preuzimanja/harmonius/?lang=SR
 22. Politea - https://www.politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/
 23. Međunarodna politika - https://www.diplomacy.bg.ac.rs/casopisi/medjunarodna-politika/
 24. Pravni život - https://kopaonikschool.org/publikacije/pravni-zivot/
 25. Pravo i privreda - http://www.pravniciuprivredi.org.rs/index.php/sr/casopis
 26. Pravo - teorija i praksa - http://www.pfsabac.edu.rs/vsjsa-upis/item/505-arhiva.html
 27. Revija za kriminologiju i krivičvo pravo -  https://www.iksi.ac.rs/revija.html
 28. Facta Universitatis, Series: Law and Politics - http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULawPol/issue/archive
 29. Administracija i javne politike - http://www.ips.ac.rs/magazines/administracija-i-javne-politike/archive/
 30. Glasnik Advokatske komore Vojvodine - https://akv.org.rs/glasnik/brojevi/
 31. Glasnik prava - http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/gp_arhiva.htm
 32. Evropsko zakonodavstvo - https://www.diplomacy.bg.ac.rs/casopisi/evropsko-zakonodavstvo/
 33. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Prištini - http://fifa.pr.ac.rs/zbornik_radova_filozofskog_fakulteta_u_pristini/
 34. Nacionalna bezbednost - http://fifa.pr.ac.rs/zbornik_radova_filozofskog_fakulteta_u_pristini/
 35. Politički život - http://www.fpn.bg.ac.rs/politicki-zivot
 36. Revija za evropsko pravo - http://pravoeu.org/archive/

Poslovni telefonski razgovor:  p. 42 i 43

o   Je voudrais parler à …

o   C’est au sujet de …

o   Elle est absente pour le moment

o   Pouvez-vous laisser un message…


Dobro došli na FLV servis onlajn nastave

NAPOMENA:
Molimo studente-učesnike da pristupaju servisu sa opcijom „Listen only“!

Ukoliko ste servisu ipak pristupili drugačije, a Vaša kamera/mikrofon jesu uključeni (kružići u dnu ekrana sa simbolom „mikrofona“ i(ili) „kamere“ su „PLAVI“, odnosno i  vidite prozor sa snimkom Vaše kamere...):
- Molimo Vas da onda isključite svoje „kamere“, odnosno „mikrofone“ ukoliko su uključeni!
- Klikom na kružić „mikrofona“ i(ili) „kamere“ treba da bude „BEO“ sa crtom preko, a kružić sa simbolom „slušalica“ biće jedini „PLAV“...

--------------------------------
U dogovoru sa nastavnikom ovo pravilo može biti i drugačije dogovoreno i primenjivano:
- na primer u slučaju konsultacija, vežbi-rada u malim grupama... itd.Način pristupanja "onlajn" nastavi FLV:


PRIMER PRISTUPA ONLAJN NASTAVI:

1. U okviru predmeta (kategorije-kursa-teme...) u okviru e-learn@FLV portala, može biti vidljiv mali plavi krug sa slovom "B" - (kurs sa slike je samo dat kao primer - naslov pored "kružiča" ili teme može biti drugačiji):
Primer:2.Klikom na taj "plavi B kružić" otvara Vam se mogućnost da pristupite "sesiji" i pratite predavanja prema rasporedu ukoliko ste "upisani" za taj kurs, odnosno i da pogledate snimljena predavanja:
Primer:

3.

Odaberite opciju "Listen only" i otvoriće Vam se tekuća sesija - odnosno prenos predavanja uživo:
Primer:


Dobro došli!
Tehnička podrška FLV
-------------------------------------------------------------------------------
- prijava problema kod korišćenja ili pristupa onlajn nastavi >>>

 On-line baze časopisa i članaka

 1. https://www.jstor.org/
 2. https://oll.libertyfund.org/
 3. http://www.zeno.org/
 4. https://www.academia.edu/

PSIHOLOGIJA

 1. Civitas - http://www.civitas.rs/index.php/izdanja/
 2. Psihologija - https://www.dps.org.rs/casopis-psihologija/pregled-brojeva
 3. Zbornik matice srpske za društvene nauke - http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-drustvene-nauke/
 4. TEME (opšte društveni) - http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/previous.html
 5. Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History - http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/issue/archive
 6. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad - http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/issue/archive
 7. Filozofija i društvo - http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=issue&op=archive
 8. Andragoške studije - http://www.as.edu.rs/search?l=sr
 9. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja - https://www.ipisr.org.rs/izdavacka-delatnost/zbornik-instituta/131-arhiva-zbornika-instituta
 10. Inovacije u nastavi - http://www.inovacijeunastavi.rs/sr/brojevi-issues
 11. Primenjena psihologija - http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/issue/archive
 12. Psihološka istraživanja - https://www.f.bg.ac.rs/instituti/IPS/publikacije
 13. Godišnjak za psihologiju - http://www.psihologijanis.rs/godisnjak/2019-sr.html
 14. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad - http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/issue/archiveMentalno zdravlje je kurs koji se sluša u drugom semestru II godine studija.

Fond časova 2+2.

Osnovni cilj kursa je da pomogne studentima da primene statističko-metodološka znanja kako bi uspešno napisali i odbranili Završni rad.

Ovo je e-stranica kursa 'Psihološki konsalting i intervencije' na trećoj godini studija.

Fond časova je 2+2.

Centar za razvoj karijere studenata FLV-a

Plan prakse


1. Analiza rada Centara za razvoj karijere drugih fakulteta

- Od kada postoje;

- Koje aktivnosti imaju;

- Ko je angažovan u radu Centra;

- Kako promovišu svoje aktivnosti.


2. Pisanje misije i vizije Centra za razvoj karijere studenata FLV-a


3. Kroz brainstorming osmisliti aktivnosti Centra

- Koje vrste aktivnosti je primereno da Centar organizuje;

- Koji profili treba da budu angažovani u aktivnostima Centra;

- Kako bi se evaluirale aktivnosti Centra.


4. Osmisliti kako promovisati aktivnosti Centra

- Koji su adekvatni kanali komunikacije za informisanje studenata FLV-a o uslugama koje mogu dobiti od Centra.

- Koji su adekvatni kanali za promociju Centra van fakulteta.


5. Napraviti plan za razvoj Centra i na osnovu njega napisati i operacionalizovati ciljeve za prvu godinu postojanja centra.


Organizaciona kultura

Centar za razvoj karijere studenata FLV-a

Plan prakse


1. Analiza rada Centara za razvoj karijere drugih fakulteta

- Od kada postoje;

- Koje aktivnosti imaju;

- Ko je angažovan u radu Centra;

- Kako promovišu svoje aktivnosti.


2. Pisanje misije i vizije Centra za razvoj karijere studenata FLV-a


3. Kroz brainstorming osmisliti aktivnosti Centra

- Koje vrste aktivnosti je primereno da Centar organizuje;

- Koji profili treba da budu angažovani u aktivnostima Centra;

- Kako bi se evaluirale aktivnosti Centra.


4. Osmisliti kako promovisati aktivnosti Centra

- Koji su adekvatni kanali komunikacije za informisanje studenata FLV-a o uslugama koje mogu dobiti od Centra.

- Koji su adekvatni kanali za promociju Centra van fakulteta.


5. Napraviti plan za razvoj Centra i na osnovu njega napisati i operacionalizovati ciljeve za prvu godinu postojanja centra.


Dobro došli na FLV servis onlajn nastave

NAPOMENA:
Molimo studente-učesnike da pristupaju servisu sa opcijom „Listen only“!

Ukoliko ste servisu ipak pristupili drugačije, a Vaša kamera/mikrofon jesu uključeni (kružići u dnu ekrana sa simbolom „mikrofona“ i(ili) „kamere“ su „PLAVI“, odnosno i  vidite prozor sa snimkom Vaše kamere...):
- Molimo Vas da onda isključite svoje „kamere“, odnosno „mikrofone“ ukoliko su uključeni!
- Klikom na kružić „mikrofona“ i(ili) „kamere“ treba da bude „BEO“ sa crtom preko, a kružić sa simbolom „slušalica“ biće jedini „PLAV“...

--------------------------------
U dogovoru sa nastavnikom ovo pravilo može biti i drugačije dogovoreno i primenjivano:
- na primer u slučaju konsultacija, vežbi-rada u malim grupama... itd.Način pristupanja "onlajn" nastavi FLV:


PRIMER PRISTUPA ONLAJN NASTAVI:

1. U okviru predmeta (kategorije-kursa-teme...) u okviru e-learn@FLV portala, može biti vidljiv mali plavi krug sa slovom "B" - (kurs sa slike je samo dat kao primer - naslov pored "kružiča" ili teme može biti drugačiji):
Primer:


2.Klikom na taj "plavi B kružić" otvara Vam se mogućnost da pristupite "sesiji" i pratite predavanja prema rasporedu ukoliko ste "upisani" za taj kurs, odnosno i da pogledate snimljena predavanja:
Primer:

3. Odaberite opciju "Listen only" i otvoriće Vam se tekuća sesija - odnosno prenos predavanja uživo:
Primer:


Dobro došli!
Tehnička podrška FLV
-------------------------------------------------------------------------------
- prijava problema kod korišćenja ili pristupa onlajn nastavi >>>

Na ovoj stranici možete naći opšte informacije o studiranju na master studijama Psihoterapija kao što su: raspored časova, gostujuća predavanja, vannastavne aktivnosti i sl. Pored toga na ovoj stranici možete naći važne informacije koje se tiču struke, a koje vam mogu pomoći u planiranju i razvoju karijere. Npr. informacije o polaganju stručnog ispita, zakoni koji definišu rad psihologa, informacije o edukaciji za psihoterapijsku licencu i sl.

Ovo je e-stranica za prredmet psihoterapijske škole. Ovde možete videti najnovije vesti (informacije) o predmetu, preuzeti materijale sa predavanja i sl.

Ovde možete preuzeti prezentacije za kurs koje je dostavila prof. Dedić.

Dobro došli na FLV servis onlajn nastave

NAPOMENA:
Molimo studente-učesnike da pristupaju servisu sa opcijom „Listen only“!

Ukoliko ste servisu ipak pristupili drugačije, a Vaša kamera/mikrofon jesu uključeni (kružići u dnu ekrana sa simbolom „mikrofona“ i(ili) „kamere“ su „PLAVI“, odnosno i  vidite prozor sa snimkom Vaše kamere...):
- Molimo Vas da onda isključite svoje „kamere“, odnosno „mikrofone“ ukoliko su uključeni!
- Klikom na kružić „mikrofona“ i(ili) „kamere“ treba da bude „BEO“ sa crtom preko, a kružić sa simbolom „slušalica“ biće jedini „PLAV“...

--------------------------------
U dogovoru sa nastavnikom ovo pravilo može biti i drugačije dogovoreno i primenjivano:
- na primer u slučaju konsultacija, vežbi-rada u malim grupama... itd.Način pristupanja "onlajn" nastavi FLV:


PRIMER PRISTUPA ONLAJN NASTAVI:

1. U okviru predmeta (kategorije-kursa-teme...) u okviru e-learn@FLV portala, može biti vidljiv mali plavi krug sa slovom "B" - (kurs sa slike je samo dat kao primer - naslov pored "kružiča" ili teme može biti drugačiji):
Primer:


2.Klikom na taj "plavi B kružić" otvara Vam se mogućnost da pristupite "sesiji" i pratite predavanja prema rasporedu ukoliko ste "upisani" za taj kurs, odnosno i da pogledate snimljena predavanja:
Primer:

3. Odaberite opciju "Listen only" i otvoriće Vam se tekuća sesija - odnosno prenos predavanja uživo:
Primer:


Dobro došli!
Tehnička podrška FLV
-------------------------------------------------------------------------------
- prijava problema kod korišćenja ili pristupa onlajn nastavi >>>

On-line baze časopisa i članaka

 1. https://www.jstor.org/
 2. https://oll.libertyfund.org/
 3. http://www.zeno.org/
 4. https://www.academia.edu/

BEZBEDNOST

 1. CIVITAS - http://www.civitas.rs/index.php/izdanja/
 2. Temida - http://www.vds.rs/Temida.htm
 3. Zbornik matice srpske za društvene nauke - http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-drustvene-nauke/
 4. TEME (opšte društveni) - http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/previous.html
 5. Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History - http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/issue/archive
 6. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad - http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/issue/archive
 7. Vojno delo - http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/vojno_delo.html
 8. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja - https://www.iksi.ac.rs/izdanja.html
 9. Journal of Regional Security - http://www.bezbednost.org/Series/2206/Journal-of-Regional-Security.shtml
 10. Međunarodni problemi - https://www.diplomacy.bg.ac.rs/casopisi/medjunarodni-problemi/
 11. Nauka, bezbednost, policija - http://nbp.kpu.edu.rs/archives/
 12. Crimen - http://www.ius.bg.ac.rs/crimenjournal/
 13. The Review of International Affairs - https://www.diplomacy.bg.ac.rs/en/journals/the-review-of-international-affairs/
 14. Politika nacionalne bezbednosti - http://www.ips.ac.rs/magazines/politika-nacionalne-bezbednosti/archive/
 15. Godišnjak Fakulteta bezbednosti - https://fb.bg.ac.rs/o-fakultetu/izdavacka-delatnost/casopisi/godisnjak-fakulteta-bezbednosti/
 16. Revija za kriminologiju i krivično pravo - https://www.iksi.ac.rs/revija.html
 17. European Journal of Human Security - http://fb.bg.ac.rs/o-fakultetu/izdavacka-delatnost/casopisi/european-journal-of-human-security/Courses