Dobro došli na FLV servis onlajn nastave

NAPOMENA:
Molimo studente-učesnike da pristupaju servisu sa opcijom „Listen only“!

Ukoliko ste servisu ipak pristupili drugačije, a Vaša kamera/mikrofon jesu uključeni (kružići u dnu ekrana sa simbolom „mikrofona“ i(ili) „kamere“ su „PLAVI“, odnosno i  vidite prozor sa snimkom Vaše kamere...):
- Molimo Vas da onda isključite svoje „kamere“, odnosno „mikrofone“ ukoliko su uključeni!
- Klikom na kružić „mikrofona“ i(ili) „kamere“ treba da bude „BEO“ sa crtom preko, a kružić sa simbolom „slušalica“ biće jedini „PLAV“...

--------------------------------
U dogovoru sa nastavnikom ovo pravilo može biti i drugačije dogovoreno i primenjivano:
- na primer u slučaju konsultacija, vežbi-rada u malim grupama... itd.Način pristupanja "onlajn" nastavi FLV:


PRIMER PRISTUPA ONLAJN NASTAVI:

1. U okviru predmeta (kategorije-kursa-teme...) u okviru e-learn@FLV portala, može biti vidljiv mali plavi krug sa slovom "B" - (kurs sa slike je samo dat kao primer - naslov pored "kružiča" ili teme može biti drugačiji):
Primer:


2.Klikom na taj "plavi B kružić" otvara Vam se mogućnost da pristupite "sesiji" i pratite predavanja prema rasporedu ukoliko ste "upisani" za taj kurs, odnosno i da pogledate snimljena predavanja:
Primer:

3. Odaberite opciju "Listen only" i otvoriće Vam se tekuća sesija - odnosno prenos predavanja uživo:
Primer:


Dobro došli!
Tehnička podrška FLV
-------------------------------------------------------------------------------
- prijava problema kod korišćenja ili pristupa onlajn nastavi >>>

On-line baze časopisa i članaka

 1. https://www.jstor.org/
 2. https://oll.libertyfund.org/
 3. http://www.zeno.org/
 4. https://www.academia.edu/

ENGLESKI JEZIK

 1. CIVITAS - http://www.civitas.rs/index.php/izdanja/
 1. Zbornik matice srpske za društvene nauke - http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-drustvene-nauke/
 2. TEME (opšte društveni) - http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/previous.html
 3. Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History - http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/issue/archive
 4. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad - http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/issue/archive
 5. Filozofija i društvo - http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=issue&op=archive
 6. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja - https://www.ipisr.org.rs/izdavacka-delatnost/zbornik-instituta/131-arhiva-zbornika-instituta
 7. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik - http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-knjizevnost-i-jezik/
 8. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku - http://www.maticasrpska.org.rs/en/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-filologiju-i-lingvistiku/
 9. Južnoslovenski filolog - http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/968/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B2000+TO+2019%5D
 10. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor - http://www.journals4free.com/link.jsp?l=2595808
 11. ESP Today. Journal of English for Specific Purposes at Tertiary Level - https://www.esptodayjournal.org/esp_today_back_issues.html
 12. Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature - http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULingLit/issue/archive
 13. Philologia mediana - http://www.philologiamediana.com/index.php/philologiamediana/issue/archive
 14. Анали Филолошког факултета (Beograd) - http://doi.fil.bg.ac.rs/unit.php?l=rs&pt=journals&title=analiff
 15. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad - http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/issue/archive
 16. Uzdanica - https://pefja.kg.ac.rs/uzdanica/
 17. Filološki pregled - http://www.fil.bg.ac.rs/fpregled/
 18. Belgrade: English Language & Literature Studies - http://www.belgrade.bells.fil.bg.ac.rs/
 19. Zbornik za jezike i književnost Filozofki fakultet u Novom Sadu - http://zjik.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/issue/archive
 20. Letopis Matice srpske - https://www.maticasrpska.org.rs/en/letopis-matice-srpske/
 21. Metodički vidici - http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/issue/archive
 22. Primenjena lingvistika - http://dpls-alas.rs/primenjenaling.html
 23. Reči - http://fsj.alfa.edu.rs/Fakultet-za-strane-jezike/Izdavashtvo/CHasopis-Rechi
 24. CLIMB: Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History - http://doi.fil.bg.ac.rs/unit.php?l=rsl&pt=eb_ser&title=climb
 25. Italica Belgradensia - http://doi.fil.bg.ac.rs/volume.php?l=rsl&pt=journals&issue=italbg-2015-1&i=0
 26. Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes - http://espeap.junis.ni.ac.rs/index.php/espeap/issue/archive
 27. MELISSA: Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives - http://doi.fil.bg.ac.rs/unit.php?l=rsl&pt=eb_ser&title=melissa
 28. Filološke studije - https://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=77