Kurs osnovnih mera podrške životu po standardu Evropskog resuscitacionog saveta sa zivotno spasavajućim merama prve pomoći

Evropski Resuscitacioni Savet je vodeća naučna institucija u Evropi koja se bavi Resuscitacijom – kardiopulmonalnom reanimacijom. Svakih pet godina ova institucija donosi i promoviše nove internacionalne preporuke, koje se odnosne na mere osnovne i napredne životne potpore vitalno ugro-ženih pacijenata.

Ove preporuke, zasnovane na naucnom konsenzusu ERC donosi u saradnji sa slicnim organizaci-jama Severne Amerike, Južne Amerike, Južne Afike, Australije i zemalja Orijenta. Tako donešene Ptreporuke postaju Svetski standard za zdravstvene profesionalce u zbrinjavanju životno ugroženih pa-cijenata. Naučni konsenzus sadržan u preporukama odnosi se na potrebna znanja i veštine i obnuhvata od laika kojima je su namenjeni osnovni BLS AED seminari – Osnovna zivotna potpora i primena auto-matskih spoljasnjih defibrilatora; paramediksima i zdravstvenim radnicima – odnose se na osnovnu kar-diolosku i osnovnu potporu traumatizovanih pacijenta sa aplikacijom spoljasnjih eksternih defibrilato-ra. Lekarima ali i sestrama koji rade u intenzivnim jedinicama namenjena je ALS - Advanced Life Sup-port obuka – visa životna potpora.

 

Radi usvajanja znanja i vestina neophodnih za sprovođenje Preporuka ERC - European Resusci-tation Council organizuje trening kurseve, vodeći se principom rada u malim grupama . Polaznike kroz kurs sprovode posebno obučeni timovi ERC instruktora predvodjen najmanje jednim ERC Kurs Direkto-rom.

Nakon uspesno završenog kursa polaznik dobija Certifikat iydat od ERC-a koji je prepoznat u 28 Evropskih zemalja kao standard u oblasti kardiopulmonalne reanimacije. Certifikat izdaje Evropski Savet za Resuscitaciju u saradnji sa Nacionalnim Resuscitacionim Savetom. Tokom trajanja ERC kurseva jedan broj kandidata se prepoznaje od strane instruktorskog tima kao IP - Instruktor potencijal i predlaže im se dalje učešće na ERC kursevima radi sticanja statusa instruktora..

ERC sistem treninga standard je u vise od 25 zemlja Evrope, ali i u zemljama Severne Afrike, Srednjeg Istoka i Australokeanije.