Cilj kursa je da studenti budu osposobljeni da prepoznaju značenje nekih jednostavnijih rečenica i da samostalno koriste proste rečenice u postavljanju pitanja i davanju iskaza u različitim životnim situacijama. Studenti usvajaju jezičke veštine kao što su razumevanje i osnovna komunikacija. Jezička kompetencija je na A1 nivou što podrazumeva da je student u mogućnosti da se predstavi, opiše predmete, govori o svojim poslovnim navikama, pronađe smeštaj, organizuje putovanje i da poznaje neke osnovne karakteristike francuske kulture.

 

Raspodela poena:

Maksimalan broj poena koji može student da ima je 100 poena, 40 predispitnih poena i 60 na samom ispitu. Za polaganje ispita, potrebno je minimum 51 poen.

Pred ispitne obaveze, ukupno 40 poena:

·         Prisustvo na predavanjima 5 poena

·         Zalaganje na času 5 poena (ovo podrazumeva  i da se odrade vežbanja koja su zadata da se odrade kod kuće)

·         Dva kolokvijuma po 15 poena

Usmeni deo ispita 60 poena:

·         Čitanje

·         Gramatički deo

·         Konverzacija

 

Za ispit je potreno poznavanje:

·         pravilno čitanje, poznavanje osnovnih pozdravnih reči i brojevi od 0 do 100;

·         prezent, pomoćni glagoli avoir i être, modalni glagoli i negacija;

·         posesivni pridevi i postavljanje pitanja (inverzijom ili intonacijom);

·         predstavljanje, iskazivanje navika i preferencija;

·         osnovne karakteristike francuskog društva.